PhDr. Beáta Hockicková, PhD.

Vyučuje:
Jazykové cvičenia a počúvanie
Jazykové cvičenia a čítanie
Rečové cvičenia
Základy didaktiky nemeckého jazyka
Pedagogická prax
Základy prekladu 1/2
Prezentačné techniky
Pozorovanie vyučovacieho procesu
Plánovanie a štruktúra vyučovacieho procesu
Metódy vo vyučovaní cudzích jazykov
Analýza učebníc
Testovanie a skúšanie

Telefón: +421 (37) 6408 467

E-mail: bhockickova@ukf.sk, bhockickova@gmail.com

Konzultačné hodiny ZS 2020:
pondelok: 09.15-10.45 hod.

Odborný profil:
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (AJ a NJ), smer odborný preklad a tlmočenie (1975). Ukončila štúdium vysokoškolskej pedagogiky na Katedre pedagogiky a sociológie VŠP v Nitre (1978). Štátnu rigoróznu skúšku v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (nemecký jazyk) vykonala na FF UK v Bratislave (1984). Doktorandské štúdium ukončila v študijnom odbore 75-56-9 technológia vzdelávania na PF UKF v Nitre obhajobou dizertačnej práce “Všeobecnodidaktické teórie vo vzťahu k technológii vzdelávania s aplikáciou vo vyučovaní cudzích jazykov” (2004).

V rokoch 1979-1990 pôsobila ako vyučujúca nemeckého a anglického jazyka na Gymnáziu Párovská ul. v Nitre. Od roku 1990 pracuje na Katedre germanistiky ako odborový metodik a didaktik v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore nemecký jazyk a literatúra a v študijnom odbore nemčina v hospodárskej praxi.

Prednáša a vedie semináre v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka a prekladu. Vedie bakalárske, diplomové práce a konzultuje rigorózne práce, vypracováva k nim školiteľské a oponentské posudky.

Je spoluriešiteľkou domácich vedecko-výskumných grantových projektov VEGA, KEGA, APVV a zahraničného projektu ECML. Absolvovala niekoľko študijných pobytov na univerzitách v Nemecku (Passau, Kassel, Eichstätt). Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných vedeckých a odborných konferenciách a fórach (AT, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, NL, PL). Pracuje v odborných a projektových tímoch. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných prác uverejnených vo vedeckých a odborných publikáciách doma i v zahraničí. Vykonáva posudzovateľskú, lektorskú a expertíznu činnosť.

Publikačná činnosť: pozri KIS