Výskum
Oblasti výskumu

 

Katedra germanistiky FF UKF sa v súčasnosti zameriava na tieto prioritné oblasti výskumu:

Čítať celý článok...
 
Projekty

 

O dobrej úrovni vedecko-výskumnej činnosti na Katedre germanistiky svedčí aj skutočnosť, že sa na katedre riešilo niekoľko domácich a zahraničných projektov výskumného (VEGA) a kultúrno-edukačného zamerania (KEGA, ESF) a taktiež mobilitné projekty Leonardo da Vinci podporované EÚ. Členovia Katedry germanistiky participujú zároveň tak na projektoch iných pracovísk UKF v Nitre, ako aj na projektoch iných univerzít doma a v zahraničí.

Aktuálne riešené projekty:

  • Slovenské preklady Goetheho Fausta v premenách času (2017-2018), UGA č. III/3/2017
    - zodpovedný riešiteľ Mgr. Ján Čakánek, PhD.
  • Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka (2015-2018), APVV-14-0336
    - zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Dáša Munková, PhD., spoluriešiteľ z KGER PaedDr. Oľga Wrede, PhD. a doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
  • Hodnotenie kompetencií učiteľa (2015-2019), APVV -> APVV-14-0446
    - zodpovedný riešiteľ prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., spoluriešitelia z KGER doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD. a PhDr. Beáta Hockicková, PhD.
Čítať celý článok...
 
Publikačná činnosť

 

Vedecké aktivity pracovníkov Katedry germanistiky FF UKF v Nitre sú zameraná aj na publikačnú činnosť doma i v zahraničí.

Čítať celý článok...