Mgr. Ján Čakanek, PhD.

Vyučuje:
Úvod do literatúry
Dejiny nemeckej literatúry 1/2
Epochy nemeckej literatúry 1/2
Základy prekladu 1/2
Základy tlmočenia
Slovenský jazyk

Telefón: +421 (0)37-6408 462

E-mail: jcakanek@ukf.sk

Konzultačné hodiny LS 2022:
utorok: 11.00-12.30 hod.

Odborný profil:
Absolvent magisterského štúdia translatológie (slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra) na FF UKF v Nitre.
V roku 2013 ukončil doktorandské štúdium na FF Prešovskej univerzity v Prešove obhajobou dizertačnej práce na tému Slovenské preklady Goetheho Fausta – analýzy a interpretácie.
Rok pôsobil na Katedre germanistiky FF UPJŠ v Košiciach. Od roku 2015 je odborným asistentom na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre.
Gro jeho vedecko-výskumných aktivít predstavuje nemecká literatúra s dôrazom na dielo J. W. Goetheho a teória, dejiny a kritika umeleckého prekladu. Publikuje v slovenských literárnych periodikách (Litikon, Vertigo, Revue svetovej literatúry).

Publikačná činnosť: pozri KIS