PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Vyučuje:
Prekladový proseminár
Preklad do cudzieho jazyka
Preklad odborných textov 1/2
Úvod do odborného jazyka
Štylistika súčasného nemeckého jazyka
Praktická štylistika
Základy prekladu 1/2

Telefón: +421 (37) 6408 463

E-mail: owrede@ukf.sk

Konzultačné hodiny ZS 2020:
utorok: 11.00-12.30 hod.

Odborný profil:
Absolventka magisterského štúdia učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra – filozofia Vysokej školy pedagogickej v Nitre (dnes UKF v Nitre). V rokoch 1996-1999 rozširujúce štúdium interkultúrnej germanistiky a politológie na Univerzite Bayreuth (Nemecko). V roku 2002 obhájila na FF UKF v Nitre rigoróznu prácu na tému Zusammengesetzte Adjektive in der Fachsprache der Agrarpolitik. V roku 2010 obhajoba dizertačnej práce na Ústave technológie vzdelávania PF UKF v Nitre na tému Špecifiká torby učebnej literatúry pre dištančné vzdelávanie (na príklade online kurzu odborného prekladu).

Absolvovala viaceré študijné pobyty na nemeckých univerzitách a vysokých školách (Brémy, Düsseldorf, Reutlingen, Tübingen, Hamburg, Kolín) a vo vzdelávacích inštitúciách (Volkshochschule Braunschweig, Goethe Institut Berlin) týkajúce sa výučby hospodárskej nemčiny, interkultúrnej komunikácie, reálií nemecky hovoriacich krajín, využívania moderných technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní, odborného prekladu a didaktiky prekladu.

Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa zaoberá predovšetkým problematikou odborného jazyka, terminológiou, odborným prekladom (preklad právnych textov) a štylistikou súčasného nemeckého jazyka. Vedie odborné semináre a prednáša pre študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a nemčina v hospodárskej praxi.

Podieľa sa na tvorbe vysokoškolských učebníc a skrípt. Je spoluriešiteľkou viacerých medzinárodných a národných projektov (VEGA, KEGA, mobilitné projekty v rámci programu Leonardo da Vinci) a zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou projektov KEGA.

Je členkou rady konzultantov Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre, členkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL), Jednoty tlmočníkov a prekladateľov (JTP) a Stredoeurópskeho združenia germanistov (MVG). Profesionálne prekladá pre potreby praxe.

Profil na Germanistenverzeichnis

Publikačná činnosť: pozri KIS