doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.

Vyučuje:
Gramatický proseminár
Praktická gramatika
Lingvistický seminár
Lexikológia
Rečové cvičenia z nemeckého jazyka

Telefón: +421 (37) 6408 462

E-mail: rzilova@ukf.sk

Konzultačné hodiny ZS 2020:
pondelok: 11.00 – 12.30 hod.

Odborný profil:
1976 – ukončila štúdium germanistiky na Univerzite Lipsko (SRN)
1980 – obhájila rigoróznu prácu na tému Osvojovanie si gramatických javov nemčiny ako cudzieho jazyka
2000 – obhájila dizertačnú prácu na tému Počítačom podporované vyučovanie gramatiky ako cudzieho jazyka
2003 – obhájila habilitačnú prácu na tému Počítačom podporované osvojovanie si substantívnej lexiky nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka

Členstvo:

  • členka pre štátne záverečné skúšky na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre
  • členka komisie pre obhajobu rigoróznych prác Katedre germanistiky FF UKF v Nitre
  • členka odborovej komisie študijného programu Translatológia  v študijnom odbore 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Publikačná činnosť: pozri KIS