doc. Viera Chebenová, PhD.

Vyučuje:
Fonetika 1/2
Fonetika vo vyučovaní cudzích jazykov
Obchodná korešpondencia 1/2
Špeciálny jazykový seminár

Telefón: +421 (37) 6408 463

E-mail: vchebenova@ukf.sk

Konzultačné hodiny ZS 2020:
pondelok: 13.00-14.30 hod.

Odborný profil:
Absolventka germanistiky na Univerzite v Lipsku. V roku 1993 ukončila internú ašpirantúru na FF Univerzity Viedeň v odbore germánska filológia a obhájila kandidátsku prácu na tému „Typy rečových aktov vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka”. V roku 2000 obhájila habilitačnú prácu v odbore teória vyučovania cudzích jazykov.

Na katedre germanistiky FF UKF v Nitre (predtým Katedra ruskej a západnej filológie na PF v Nitre) pôsobí od roku 1989. Vo vyučovacej činnosti sa orientuje na disciplíny ako fonetika nemeckého jazyka, fonetika vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka, lingvistický seminár, obchodná korešpondencia a vedie rečové cvičenia z nemeckého jazyka.

Je stálou členkou komisie pre štátne záverečné skúšky a komisie pre obhajobu rigoróznych a doktorandských prác na FF UKF v Nitre. Jej pedagogická komunikácia sa neobmedzuje iba na výučbu, ale i na tvorbu vysokoškolských učebných textov. Je autorkou 3 monografií, viacerých štúdií, odborných článkov, recenzií a posudkov.

Publikačná činnosť: pozri KIS