Bakalárske štúdium denné

Nemecký jazyk a literatúra (učiteľstvo akademických predmetov)

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium:
Prijatie na bakalárske štúdium je bez absolvovania prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov dosiahnutých na strednej škole. Uchádzači by mali mať dostatočné jazykové znalosti (minimálne na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca) a vedomosti o reáliách nemecky hovoriacich krajín.

Bakalárske štúdium trvá 6 semestrov a na jeho riadne ukončenie je potrebné absolvovanie povinných predmetov a získanie minimálne 180 kreditov v požadovanej štruktúre učebného programu a obhájenie záverečnej práce.

Charakteristika absolventa bakalárskeho štúdia:
Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia sa absolventom priznáva titul bakalár (Bc.). Absolventi nájdu uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia na 1. stupni základných škôl, referenti v rôznych orgánoch štátnej správy, pracovníci v kultúrno-spoločenských inštitúciách, sprievodcovia v cestovnom ruchu a pod.

Termín prihlasovania na akademický rok 2024/2025

– bakalárske štúdium 31.3.2024
– prihláška na štúdium pozri tu
– bližšie informácie pozri tu