Štipendiá

Študenti Katedry romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre majú možnosť uchádzať sa o štipendiá a stráviť tak istý čas aj v nemecky hovoriacich krajinách.

Štipendiá ponúka každoročne Nemecká akademická výmenná agentúra DAAD a Rakúska akademická výmenná agentúra OeAD. V rámci štipendijného programu Akcia Rakúsko – Slovensko je možné získať o. i. aj štipendium na letné jazykové kurzy, ktoré sa konajú vo vybraných rakúskych univerzitných mestách. Všetky štipendijné ponuky sa nachádzajú na stránkach SAIA.

Obľúbené sú aj výmenné študijné pobyty a stáže ERASMUS+, ktoré spravidla trvajú jeden semester. Katedra má aktuálne podpísané zmluvy s nasledovnými vzdelávacími inštitúciami:

Magisterské štúdium

Univerzita Passau (http://www.uni-passau.de)
Univerzita Bayreuth (http://www.uni-bayreuth.de)
Jagelovská univerzita v Krakove (http://www.uj.edu.pl)

Bakalárske štúdium

Univerzita Ludwiga Maximilána Mníchov (http://www.uni-muenchen.de)
Vysoká škola pedagogická Schwäbisch-Gmünd (http://www.ph-gmuend.de)
Vysoká škola pedagogická Horné Rakúsko, Linz (http://www.ph-ooe.at/?no_cache=1)
Jagelovská univerzita v Krakove (http://www.uj.edu.pl)

Aktuálne štipendijné ponuky pre študentov Katedry romanistiky a germanistiky a Katedry translatológie FF UKF v Nitre sú zverejnené na internetovej stránke, facebookovej stránke a informačnej nástenke katedry.

Kontaktní partneri

Štipendiá DAAD (Yannik Baumann, M.A., ybaumann@ukf.sk)
Štipendiá OeAD (doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., owrede@ukf.sk)
Akcia Rakúsko – Slovensko (doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., owrede@ukf.sk)
ERASMUS+ (doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., owrede@ukf.sk)