Vitajte na stránke našej katedry

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre pripravuje učiteľky a učiteľov nemeckého jazyka pre všetky typy škôl, odborníkov pre interkultúrnu komunikáciu v oblasti kultúry, turizmus a firemnej sféry, ale aj budúce prekladateľky/tlmočníčky a prekladateľov/tlmočníkov v kombinácii s nemeckým jazykom (v spolupráci s Katedrou translatológie FF UKF v Nitre).

Pozrite si naše propagačné videá o katedre, našich úspešných absolventkách a absolventoch a študijnej ceste DAAD.

Obsahy študijných programov, ktoré naša katedra ponúka, reflektujú aktuálne požiadavky praxe a umožňujú tak využiť získané jazykové znalosti, odborné poznatky a kľúčové kompetencie v rozmanitých profesijných oblastiach ako školstvo, firemné prostredie, štátna správa, medzinárodné organizácie, turizmus, médiá, kultúrne zariadenia a i.

Na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre možno študovať tieto študijné programy:

Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším predmetom
  • bakalárske a magisterské štúdium
  • interná forma
  • učiteľstvo akademických predmetov
Nemecký jazyk a literatúra
  • 3-ročné externé rozširujúce štúdium
  • 1-ročné externé rigorózne štúdium
  • učiteľstvo akademických predmetov

Na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre pôsobia okrem skúsených a kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov aj lektorky a lektori z Nemecka (DAAD) a Rakúska (OeAD), ktorých aktivity sú spojené s organizáciou interaktívnych workshopov, filmových večerov, pútavých autorských čítaní, prednášok či študijných ciest do Nemecka a Rakúska. Katedra germanistiky je zároveň jedným z testovacích centier DaF (Test Deutsch als Fremdsprache), onSET  a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom).

Katedra germanistiky úzko spolupracuje s Goethe inštitútom v Bratislave, Rakúskym inštitútom v Bratislave a Rakúskym kultúrny fórom v Bratislave. Každé dva roky organizuje tradičnú Rakúsko-slovenskú letnú jazykovú školu pre študentov rakúskych a slovenských vysokých škôl v spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Rakúsku.

Bohatá a atraktívna je aj ponuka štipendií na letné jazykové kurzy v Nemecku a Rakúsku a semestrálne pobyty v rámci programu ERASMUS+.