Vitajte na stránke našej katedry

Po štruktúrnych zmenách, ktorými prešla organizácia FF UKF v roku 2022, sa Katedra germanistiky zlúčila s Katedrou romanistiky do jednej Katedry romanistiky a germanistiky.
Od akademického roka 2022/23 táto organizačná zložka FF UKF administruje študijné programy romanistiky a germanistiky na spoločnej báze.
Katedra sídli v budove Filozofickej fakulty na Štefánikovej ulici 67 v Nitre na prvom poschodí.

Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre, sekcia germanistiky, pripravuje učiteľky a učiteľov nemeckého jazyka pre všetky typy škôl, odborníkov pre interkultúrnu komunikáciu v oblasti kultúry, turizmus a firemnej sféry, ale aj budúce prekladateľky/tlmočníčky a prekladateľov/tlmočníkov v kombinácii s nemeckým jazykom (v spolupráci s Katedrou translatológie FF UKF v Nitre).

Pozrite si naše propagačné videá o katedre, našich úspešných absolventkách a absolventoch a študijnej ceste DAAD.

Obsahy študijných programov, ktoré katedra ponúka, reflektujú aktuálne požiadavky praxe a umožňujú tak využiť získané jazykové znalosti, odborné poznatky a kľúčové kompetencie v rozmanitých profesijných oblastiach ako školstvo, firemné prostredie, štátna správa, medzinárodné organizácie, turizmus, médiá, kultúrne zariadenia a i.

Na Katedre romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre možno študovať tieto študijné programy v kombinácii s nemeckým jazykom:

Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším predmetom
  • bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva
  • interná forma
Nemecký jazyk a literatúra
  • 2-ročné externé rozširujúce štúdium
  • 1-ročné externé rigorózne štúdium

Na Katedre romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre pôsobia okrem skúsených a kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov aj lektorky a lektori z Nemecka (DAAD) a Rakúska (OeAD), ktorých aktivity sú spojené s organizáciou interaktívnych workshopov, filmových večerov, pútavých autorských čítaní, prednášok či študijných ciest do Nemecka a Rakúska. Katedra germanistiky je zároveň jedným z testovacích centier DaF (Test Deutsch als Fremdsprache), onSET  a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom).

Sekcia germanistiky úzko spolupracuje s Goethe inštitútom v Bratislave, Rakúskym inštitútom v Bratislave a Rakúskym kultúrny fórom v Bratislave. Každé dva roky organizuje tradičnú Rakúsko-slovenskú letnú jazykovú školu pre študentov rakúskych a slovenských vysokých škôl v spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Rakúsku.

Bohatá a atraktívna je aj ponuka štipendií na letné jazykové kurzy v Nemecku a Rakúsku a semestrálne pobyty v rámci programu ERASMUS+.