Vitajte na stránke našej katedry!

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre pripravuje učiteľov nemeckého jazyka pre všetky typy škôl, odborníkov pre medzinárodnú hospodársku sféru so znalosťou nemeckého jazyka, kultúry a interkultúrnej komunikácie, ale aj prekladateľov a tlmočníkov.

Pozrite si video a informačnú brožúru o našej katedre.

Na katedre germanistiky možno študovať tieto študijné programy:

Nemčina v hospodárskej praxi
  • jednoodborové bakalárske štúdium
  • interná a externá forma
Nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika
  • medziodborové bakalárske štúdium
  • interná a externá forma
Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším predmetom
  • bakalárske a magisterské štúdium
  • interná a externá forma
  • učiteľstvo akademických predmetov
Nemecký jazyk a literatúra
  • 3-ročné externé rozširujúce štúdium
  • 1-ročné externé rigorózne štúdium
  • učiteľstvo akademických predmetov

Obsahy ponúkaných študijných programov reflektujú aktuálne požiadavky praxe a umožňujú využiť získané jazykové znalosti, odborné poznatky a kľúčové kompetencie v rozmanitých profesijných oblastiach ako školstvo, firemné prostredie, štátna správa, obchod, medzinárodné organizácie, turizmus, médiá, kultúrne zariadenia a i.

Na katedre germanistiky pôsobia okrem skúsených a kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov aj nemeckí (DAAD) a rakúski lektori (OeAD), ktorých aktivity sú spojené o. i. s organizáciou interaktívnych workshopov, filmových večerov, pútavých autorských čítaní, prednášok či študijných ciest do Nemecka a Rakúska. Katedra germanistiky je zároveň jedným z testovacích centier DAF (Test Deutsch als Fremdsprache) a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom).

Katedra germanistiky úzko spolupracuje s Goethe inštitútom v Bratislave, Rakúskym inštitútom v Bratislave a Rakúskym kultúrny fórom v Bratislave. Každé dva roky organizuje tradičnú Rakúsko-slovenskú letnú jazykovú školu pre študentov rakúskych a slovenských vysokých škôl v spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Rakúsku.

Bohatá a atraktívna je aj ponuka štipendií na letné jazykové kurzy v Nemecku a Rakúsku a semestrálne pobyty v rámci programu ERASMUS+.