Publikačná činnosť

Vedecké aktivity pracovníkov sekcie germanistiky sú zamerané aj na publikačnú činnosť doma i v zahraničí.

Monografie a vysokoškolské učebnice

ŽILOVÁ, R.: Übungen zur Wortbildung des deutschen Substantivs. Nitra : UKF, 2018. 132 s. ISBN 978-80-558-1276-2.

WREDE, O. – CHEBENOVÁ, V. – TROŠOK, R. – ŽILOVÁ, R. – WEISS, E.: Ausgewählte Kapitel der deutschen Grammatik II. Nitra: UKF, 2018. 358 s. ISBN 978-80-558-1275-5.

CHEBENOVÁ, V. – MOLNÁROVÁ, A.: Übungsbuch zur deutschen Aussprache. Nitra : UKF, 2018. 293 s. ISBN 978-80-558-1271-7.

ČAKANEK, J.: Goetheho Faust ako výraz Schopenhauerovej filozofie. Interpretačný náčrt v ôsmich štúdiách. Nitra: FF UKF v Nitre, 2016.

WREDE, O. – ŠTEFČÍK, J. – DRLÍK, M.: Základy terminologickej práce pre prekladateľov: metodický návod na vypracovanie terminologických záverečných prác. 1.vyd. Nitra: UKF, 2015. 81 s. ISBN 978-80-558-0899-4.

STRANOVSKÁ, E. – MUNKOVÁ, D.: Meranie úspešnosti lingvistického intervenčného programu.- 1. vyd. – Praha : Verbum, 2014. – 148 s. – ISBN 978-80-87800-16-4.

STRANOVSKÁ, E.: Lingvistický intervenčný program a kvalitatívny výskum.-1. vyd. – Praha : VERBUM, 2014. – 166 s. – ISBN 978-80-87800-14-0.

WEISS, E.: Intralingválny preklad v translatologickej teórii a praxi. 1. vyd. Nitra : FF UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0563-4.

WREDE, O.: Odborný preklad v kontexte dištančného vzdelávania. 1. vyd. Nitra: UKF, 2012. 108 s. ISBN 978-80-558-0052-3.

DVORECKÝ, M. – CHEBENOVÁ, V. – TROŠOK, R. – ŽILOVÁ, R. – WREDE, O.: Ausgewählte Kapitel der deutschen Grammatik. (Seminarunterlagen für Übersetzer und Dolmetscher). Nitra: UKF, 2012. 324 s. ISBN 978-80-558-0083-7.

STRANOVSKÁ, E.: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry.Brno : MSD, 2011. – 316. – ISBN 978-80-7392-181-1.

STRAŇÁKOVÁ, M.: Literarische Grenzüberschreitungen. Fremdheits- und Europa – Diskurs in den Werken von Barbara Frischmuth, Dzevad Karahasan und Zafer Senocak. Tübingen: Stauffenburg 2009 (Stauffenburg Discussion. Studien zur Inter- und Multikultur). ISBN 978-3-86057-054-8.

KRETTEROVÁ, Ľ.: Mestská kniha Banskej Štiavnice (1486-1575) : fonematicko-grafematická analýza. Nitra : UKF, 2008. 102 s. ISBN 978-80-8094-452-0.

CHEBENOVÁ, V.: Das Lautsystem des Slowakischen und des Deutschen. Lernschwierigkeiten für Deutsch lernende Slowaken. Nitra : FF UKF, 2002. 134 s. ISBN 80-8050-480-6.

TROŠOK, R.: Syntaktische Analysen. Nitra : UKF, 2002. 172 s. ISBN 80-8050-512-8.

ŽILOVÁ, R.: Počítač a vyučovanie gramatiky cudzieho jazyka (na príkladoch nemeckého jazyka). Nitra : UKF, 2001. 129 s. ISBN 80-8050-447-4.

CHEBENOVÁ, V.: Sprechhandlungstypen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Nitra : FF UKF, 1998. 115 s. ISBN 80-8050-196-3.

Knižničný informačný systém UKF