Mgr. Ervín Weiss, PhD.

Vyučuje:
Morfológia
Syntax
Dejiny nemeckého jazyka a nemecká dialektológia
Kancelárska nemčina na Slovensku
Úvod do lingvistiky
Dejiny lingvistiky

Telefón: +421 (37) 6408 467

E-mail: eweiss@ukf.sk

Konzultačné hodiny ZS 2022:
streda: 09.15-11.00 hod.

Odborný profil:
Absolvent PF UKF v Nitre v  magisterskom odbore štúdia všeobecnovzdelávacích predmetov nemecký jazyk a literatúra – pedagogika. Štúdium ukončil v roku 2010 a obhájil diplomovú prácu na tému Syntax ranej novej hornej nemčiny.
V rokoch 2010-2013 absolvoval doktorandské štúdium na FF UKF v Nitre v študijnom odbore Translatológia – prekladateľstvo a tlmočníctvo a obhájil dizertačnú prácu na tému Špecifiká prekladu historických textov.
Od septembra 2013 je pracovníkom Katedry germanistiky FF UKF v Nitre. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa zaoberá predovšetkým problematikou vývinu a histórie nemeckého jazyka,  nemeckých nárečí. Je spoluriešiteľom 1 projektu KEGA a 1 projektu APVV.
V roku 2015 absolvoval 3-mesačný výskumný pobyt DAAD na Univerzite Friedricha Alexandra v Erlangene (Nemecko).

Publikačná činnosť: pozri KIS