O katedre

Katedra germanistiky FF UKF sa ako samostatná odborná katedra sformovala v októbri 1992. Katedra germanistiky úzko spolupracuje s Katedrou translatológie FF UKF a podieľa sa tak aktívne na vzdelávaní budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinácii s nemeckým jazykom.

Katedra germanistiky vzdeláva a vychováva germanistov – učiteľov nemeckého jazyka a od akademického roka 2014/2015 aj odborníkov pre hospodársku sféru so znalosťou nemeckého jazyka, kultúry a interkultúrnej komunikácie.

Bakalársky študijný program

Učiteľstvo akademických predmetov (denná a externá forma)

  • Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s iným predmetom

Nemčina v hospodárskej praxi (denná a externá forma)

Magisterský študijný program

Učiteľstvo akademických predmetov (denná a externá forma)

  • Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s iným predmetom

Rozširujúce štúdium (externá forma)

  • Nemecký jazyk a literatúra

Rigorózne pokračovanie (externá forma)

  • Nemecký jazyk a literatúra

Na Katedre germanistiky je zriadený lektorát DAAD a lektorát ÖAD. Na katedre pôsobia v súčasnosti dvaja zahraniční lektori z Nemecka a Rakúska, ktorí významnou mierou prispievajú k zlepšeniu jazykovej kompetencie našich študentov. Katedra germanistiky je zároveň jedným z testovacích centier DAF (Test Deutsch als Fremdsprache) a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom).

Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sa členovia katedry aktívne podieľajú na riešení početných vedecko-výskumných úloh a projektov na národnej a nadnárodnej úrovni a spolupracujú s renomovanými domácimi a zahraničnými univerzitami.