Ukončené projekty

Hodnotenie kompetencií učiteľa (2015-2019), APVV-14-0446
zodpovedná riešiteľka: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
spoluriešitelia z katedry: doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., PhDr. Beáta Hockicková, PhD., doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka (2015-2018), APVV-14-0336
zodpovedná riešiteľka: doc. RNDr. Dáša Munková, PhD.
spoluriešitelia z katedry: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Slovenské preklady Goetheho Fausta v premenách času (2017-2018), UGA č. III/3/2017
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ján Čakánek, PhD.

VEGA -> 1/0559/14 – Evalvácia strojového prekladu (1/2014 – 12/2016)
zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dáša Munková, PhD.
spoluriešitelia z katedry: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

KEGA -> 014UKF-4/2014 – Lingvistické kompendium pre študentov translatológie na báze IT – II. časť Praktická gramatika nemeckého jazyka (fonetika/fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika) (2014-2016)
Projekt bol ocenený certifikátom excelentnosti MŠVVaŠ SR
zodpovedný riešiteľ: doc. Viera Chebenová PhD.
spoluriešitelia z katedry: doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., PhDR. Roman Trošok, PeadDr. Oľga Wrede, PhD., Mgr. Ervín Weis, PhD.

APVV -> SK-CZ-2013-0192 – Osobnostné a profesionálne potreby začínajúcich učiteľov (1/2015 – 12/2015)
zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

KEGA -> 030UKF-4/2013 – Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0. (2013-2015)
Projekt bol ocenený certifikátom excelentnosti MŠVVaŠ SR
zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

APVV -> 0451-10 – Lingvistický intervenčný program (05/2011-10/2014)
zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Projekt bol ocenený certifikátom excelentnosti a vybraný agentúrou APVV medzi najúspešnejšie ukončenými projektmi zo všeobecnej výzvy VV 2010 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

UGA -> IV/17/2012 – Vplyv kognitívno-osobnostných premenných v procese učenia sa cudziemu jazyku (3/2012 – 12/2013)
zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

KEGA -> 195-028UKF-4/2010 – Lingvistické kompendium pre študentov translatológie. Praktická gramatika nemeckého jazyka (fonetika/fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika): nové metódy vo výučbe a tvorba študijných materiálov na báze IT, (2010-2011)
zodpovedný riešiteľ: doc. Viera Chebenová PhD.
spoluriešitelia z katedry: doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., PhDR. Roman Trošok, PeadDr. Oľga Wrede, PhD., Mgr. Michal Dvorecký, PhD.

UGA -> II/23/2009 – Audio a videotéka v anglickom a nemeckom jazyku. Zostavenie učebných textov a nahrávok v anglickom a nemeckom jazyku pre nácvik simultánneho tlmočenia pre študijný odbor Translatológia (2009-2011)

KEGA -> 3/6483/08 – Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku (preklad a tlmočenie v reláciách zjednotenej Európy a internacionalizačných procesov) (2008-2011)

KEGA -> 3/6311/08 – Návrh koncepcie jazykového vzdelávania pre učiteľov 1. stupňa základnej školy (2008-2010)

UGA -> II/4/2008 – Kontrastívny výskum slovenskej a nemeckej terminológie z oblasti archeológie a možnosti jej lexikografického spracovania (2008-2009)

Leonardo da Vinci -> SK/06/A/F/EX-602 5105, Leonardo da Vinci -> SK/06/A/F/PL-6022104 – Nové trendy vo vzdelávaní prekladateľov (2007-2008)

SOP LZ 2005/1 – 165, kód projektu 11230100192 -> Európsky sociálny fond: Počítačom podporovaný rozvoj odbornej prekladateľskej kompetencie vysokoškolských absolventov pre potreby trhu práce (2006-2008)

VEGA -> 1/2258/05 – Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensku so zameraním na sociokultúrne aspekty (globalizácia, integrácia, pluralizácia, multikulturalizácia) (2005-2007)

ECML -> (European Centre for Modern Languages): Learning more than one language efficiently: Tertiary language teaching and learning in Europe. Example German as a susequent foreign language after English “Medium term programme: Graz, Rakúsko (2002-2003)