prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Vyučuje:
Literatúra 3
Detská literatúra
Výberový seminár z literatúry
Úvod do teórie komunikácie
Psychológia sociálnej komunikácie
Psychológia v manažmente
Mediácia: Alternatívne riešenie konfliktov
Areálová lingvistika
Psycholingvistika

Telefón: +421 (37) 6408 376

E-mail: estranovska@ukf.sk

Konzultačné hodiny ZS 2022:
streda: 11.00-12.30 hod.

Odborný profil:
Absolventka magisterského štúdia učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore nemecký jazyk a literatúra – psychológia UKF v Nitre. Po absolvovaní štúdia v roku 2002 pôsobila na Základnej škole v Aabybro, Dánsko ako jazykový asistent (nemecký jazyk, pracovno-študijný pobyt). Rigoróznu skúšku v študijnom odbore pedagogická psychológia vykonala na FSVaZ UKF v Nitre (2003). Doktorandské štúdium ukončila v odbore psychológia na FSVaZ obhajobou dizertačnej práce s názvom “Modifikácia a optimalizácia sociálnej kompetencie” (2004). Habilitáciu absolvovala v odbore 2.1.32. Cudzie jazyky a kultúry (2013) so špecializáciou na psycholingvistiku a kognitívnu lingvistiku.

Absolvovala prednáškové pobyty na Univerzite v Passau a Pécsi. Je členkou Európskej asociácie jazykov pre špecifické účely (Cádiz, Španielsko), Slovenskej psychologickej spoločnosti, Edičnej komisie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a iných odborných výborov a komisií. Vykonáva posudzovateľskú a expertíznu činnosť. Pôsobí ako recenzent učebníc nemeckého jazyka pre MŠVVaŠ SR. Spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VUDPAP). Je autorkou vedeckých a odborných prác uverejnených vo vedeckých a odborných publikáciách doma i v zahraničí. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných konferenciách (Poľsko, Česká republika, Španielsko, Belgicko, Turecko, Rakúsko a i.) zameraných na otázky interdisciplinarity v oblasti psycholingvistiky, aplikovanej lingvistiky a psychológie.

Oblasti výskumu:
Aplikovaná psycholingvistika
Psycholingvistika
Kognitívna lingvistika
Pragmalingvistika
Didaktika a metodika cudzích jazykov

Projektová činnosť:

  • Výskumný projekt APVV – 17-0071 Čitateľská gramotnosť v materinskom a cudzom jazyku, zodpovedný riešiteľ
  • Výskumný projekt APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program, zodpovedný riešiteľ
  • Výskumný projekt APVV- SK-CZ-2013-0192 Osobnostné a profesionálne potreby začínajúcich učiteľov, zodpovedný riešiteľ
  • Výskumný projekt APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľa, spoluriešiteľ
  • Výskumný projekt APVV -14-0336 Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka, spoluriešiteľ
  • Výskumný projekt VEGA 1/0559/14 Evalvácia strojového prekladu
  • Výskumný projekt VEGA 1/2506/05 Podpora rozvoja osobnosti z aspektu efektívnych intervencií a skúmanie ich účinnosti, spoluriešiteľ
  • Výskumný projekt VEGA 2/1161/21 Osobnostné a kognitívne determinanty vývinu a flexibility kognitívneho štýlu a štýlu učenia, spoluriešiteľ
  • Edukačný projekt KEGA 3/6308/08 Obsahová reforma a modernizácia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách: Vytváranie podmienok pre efektívne uplatňovanie metodiky CLIL, spoluriešiteľ
  • Grantové projekty UGA: Optimalizácia lingvistickej kompetencie a interkultúrnosť v pregraduálnej príprave učiteľov lingvodidaktických vied, Vplyv kognitívno-osobnostných premenných v procese učenia sa cudziemu jazyku, zodpovedný riešiteľ

Publikačná činnosť: pozri KIS