Katedra germanistiky na konferencii Deutschkongress 2018

Dňa 2. – 3. júla 2018 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal germanistický kongres Deutschkongress 2018. Kongres bol venovaný podpore výučby nemeckého jazyka na všetkých stupňoch vzdelávania a nadviazaniu kontaktov medzi vzdelávacími inštitúciami a firemnou sférou. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva SR, Štátny pedagogický ústav a veľvyslanci Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.
Kongresu sa aktívne zúčastnila aj Katedra germanistiky FF UKF. V rámci propagačného stánku a videoprojekcie predstavila študijné programy a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Členovia katedry, doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., doc. Viera Chebenová, PhD., PhDr. Beáta Hockicková, PhD., Dr. phil. Daniel Krause a PaedDr. Oľga Wrede, PhD., sa zároveň zúčastnili pódiovej diskusie so zástupcami ministerstva školstva a so zástupcami vzdelávacej, hospodárskej a vedeckej sféry.
https://www.ukf.sk/2113-katedra-germanistiky-na-kongrese-v-ruzomberku