Magisterské štúdium denné

Nemecký jazyk a literatúra (učiteľstvo akademických predmetov)

Podmienky prijatia na magisterské štúdium:
Základnou podmienkou prijatia uchádzača na magisterské štúdium je absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania (bakalárske štúdium) v danom, resp. príbuznom odbore. U uchádzačov sa ďalej zisťujú osobnostné predpoklady na štúdium, ich motivácia a predovšetkým priemerný prospech z prvého stupňa štúdia.

Magisterské štúdium trvá 4 semestre a na jeho riadne ukončenie je potrebné absolvovanie všetkých povinných predmetov a získanie minimálne 120 kreditov v požadovanej štruktúre učebného programu (všeobecný základ – 24 kreditov, 1. aprobačný predmet – 36 kreditov, 2. aprobačný predmet – 36 kreditov, výberový predmet – 4 kredity, diplomová práca – 20 kreditov). Na ukončenie magisterského štúdia je ďalej potrebné obhájiť diplomovú prácu a úspešne vykonať záverečnú magisterskú skúšku z nasledovných predmetov:

  • didaktika a metodika nemeckého jazyka a literatúry
  • teória a dejiny nemeckej literatúry
  • lingvistika nemeckého jazyka

Tézy na magisterské skúšky

Charakteristika absolventa magisterského štúdia:
Po úspešnom ukončení magisterského štúdia sa absolventom priznáva titul magister (Mgr.). Absolventi sa v praxi uplatnenia ako učitelia nemeckého jazyka na 2. stupni základných škôl, na stredných školách vrátane osemročných gymnázií, na vysokých školách, ako učitelia nemeckého jazyka v iných vzdelávacích inštitúciách, referenti v rôznych orgánoch štátnej správy, predovšetkým pre oblasť výchovy a vzdelávania, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v hospodárskej sfére a i.

TERMÍN PRIHLASOVANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
– magisterské štúdium 15.08.2023 (2. kolo)
– prihláška na štúdium pozri tu
– bližšie informácie pozri tu