Rigorózne štúdium

V rámci tzv. rigorózneho konania v odbore nemecký jazyk a literatúra je na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre možné získať titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Na jeho získanie je potrebné úspešne absolvovať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu.

Témy rigoróznych prác

Bližšie informácie o rigoróznom konaní (prihlasovanie, témy rigoróznych prác, študijné odbory, rigorózna skúška, poplatky a i.). nájdete tu.

TERMÍN PRIHLASOVANIA na rigorózne konanie je priebežne.